Showing posts with label ஆன்மீக கூத்து. Show all posts
Showing posts with label ஆன்மீக கூத்து. Show all posts

Monday, April 16, 2018

நிர்மலா தேவி கனி[கள்] இருக்க நான்கு மாணவிகள் காய்கள் கவர்ந்தற்று.!

உண்மையில் சொன்னால், இந்த, நி.தே. மாமி ஆசிரியை, "லெதர் பிசினஸ்"  செய்தால் தன் கீழ் படிக்கும் நான்கு மாணவிகளை விட அதிகம் சம்பாதிப்பார்க்ள். அந்த மாமி அவ்வளவு குன்சு..எல்லாமே அம்சம்...அவ்வளவு அம்சம்டா மாமி! எவ்வளவு வேண்டுமாணலும் கொடுக்கலாம்--நி. தே. ஆசிரியை மாமிக்கு...

ஆசிரியை மாமியையிடம் படிக்கும் மாணவர்கள்--அவர்கள் எதிர்கலம் கோவிந்தா! கோவிந்தா! ...

அதனால் தான் இந்த பழமொழி...
நி. தே. கனி[கள்] இருக்க காய்கள் கவர்ந்தற்று.!